Tanıtım -İnsan Ticareti İle Mücadelede Sivil Toplumun Gücü Projesi

Şubat 8, 2017 No Comments »

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyalogu IV Programı, Adalet, Özgürlük ve Güvenlik kategorisinde yürütülmüştür.
Projenin Adı
İnsan Ticareti İle Mücadelede Sivil Toplumun Gücü
Projenin Yararlanıcısı
Türkiye Antalya, Aile Danışmanlan Derneği
Projenin Eş Yararlanıcıları
1. Almanya Berlin, Network Against Trafficking in Human Beings -KOK e.V.
2. Yunanistan Selanik, Association for the Social Support of Youth – ARSIS

Projenin faaliyet alanı Türkiye, Almanya, Yunanistan
Bütçe Toplam 149 820 €
Bütçe EU katkısı 134 838 €
Projenin süresi
15 Şubat 2016-14 Şubat 2017
Projenin Genel Amacı
Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin, sivil toplum kuruluşları arasında bilgi ve deneyim paylaşımını sağlayarak, işbirliğini güçlendirmek ve insan ticareti ile mücadele etmektir.
Projenin Özel Amacı
Alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini değerlendirmek ve analiz etmek; insan ticareti sorununu anlamak, sivil toplum kuruluşlarının insan ticareti konusundaki bilgi ve farkındalıklarını artırmak; işbirliği içerisinde sorunlara çözüm üretmek; uzmanlık kapasitelerini geliştirmek; Mağdurları güçlü destek sağlayabilmek için, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliğini geliştirmek; STK’larınyasal düzenlemelerde katılımcı olabilmesi ve politika süreçlerini etkileyebilmesi için savunuculuk kapasitelerini güçlendirmek; STK’ların kullanımına yönelik önleme, kovuşturma ve koruma süreçlerinde geçerli SoP ve vaka yönetimi araçlarını geliştirmek; dolayısıyla sivil toplum kuruluşlarının sayısını artırarak ve ağ oluşturarak mağdurlan desteklemektir.
Faaliyetler
1. Kapasite Değerlendirme/Analiz
2. Kapasite Geliştirme Eğitimleri Farkındalık arttırma ve bilgilendirme 28-29-30 Eylül 2016 Networking- Ağ Oluşturma 25-26-27 Ekim 2016 Savunuculuk
28-29-30 Kası m 2016
3. Ulusal STK Ağı oluşturmak – Aralık 2016
4. SoP ve Vaka Yönetimi
5. İzleme ve Değerlendirme
Projenin Yararlanıcıları
Eğitim Programlanna Türkiye’den 20 STK, Avrupa Ülkelerinden 10 STK Temsilcisi katılacak;
Ulusal STK Ağ oluşturma eğitimine TR’den 15 STK temsilcisi katılacaktır.

Proje Ekibi
Yürütme Kurulu Üyeleri

o Proje Uzmanlan
AİLEDER Güngör ÇABUK & Yusuf ERDEMİR

o Kilit Uzmanlar
AİLEDER Odise Vuçinas & Turgay ÇAVUŞOGLU, KOK Eva KUEBLBECK
o İdari personel
ARSIS Vassiliki KOKKİNİDOU
o Yürütme Kurulu Üyeleri
KDV Melek FİDAN, İKGV Elif ÖZER,
AB Bakanlığı Selman ÇETİN
Beklenen Sonuçlar
o Nicel ve nitelik olarak STK’larda artış sağlanacak.
o STK’larinsanticaretisorunu hakkında bilgilenecek ve farkındalıkları artacak.
o Sorun görünür kılınacak. STK’lar hizmet sunumundaki eksikler ve yetersizlikler hakkında bilgilenecek.
o STK’lar birlikte çözüm üretecek

, o Ulusal ve uluslararası işbirliği gelişecek

 

Leave A Response