Kapasite Analizi İnsan Ticareti İle Mücadelede Sivil Toplumun Gücü Projesi

Şubat 8, 2017 No Comments »

İNSAN TİCARETİ İLE MÜCADELEDE SİVİL TOPLUMUN 6ÜCÜ PROJESİ KAPASİTE DEĞERLENDİRME ANALİZİNİN ÖZETİ
Araştırmanın Amacı
Almanya, Yunanistan ve Türkiye’de insan ticareti konusunda doğrudan faaliyet yürüten; Türkiye’de insan ticareti mağdurlarıyla çalışma olasılığı bulunan ve aynı zamanda dezavantajlı gruplarla çalışan sivil toplum kuruluşlarının

, insan ticareti konusundaki kapasitelerini değerlendirmek
Araştırmanın Özel Amacı
Sivil toplum kuruluşlarının insan ticareti konusunda bilgi düzeylerini, ihtiyaçlarını, farkındalık ve savunuculuk kapasitelerini anlamak; insan ticareti alanında önleme ve koruma hizmetlerinin boşluklarını belirlemek; araştırma sonuçlarına göre projenin eğitim içerini oluşturmaktır.
Zaman Aralığı
5 Nisan – 2016-15 Ağustos 2016
Kullanılan Yöntem Odak Grup görüşmeleri Derinlemesine görüşme

Odak Grup Türkiye
Türkiye’de 5 farklı ilde 6 odak grup toplantısı yapılmıştır.
Ankara 6 STK,7 Temsilci, 18 Nisan 2016- Pazartesi
lstanbul{2 grup), 11 STK 11 Temsilci, 26 Nisan 2016 – Salı ve 27 Nisan 2016 – Çarşamba
İzmir: 7 STK, 7 Temsilci, 29 Nisan 2016 – Cuma
Hatay: 4 STK, 4 Temsilci, 26 Mayıs 2016 – Perşembe
Mersin: 7 STK, 12 Temsilci,21 Mayıs 2016-Cumartesi
Toplam 35 STK’ dan 41Temsilci katıltmıştır.
Avrupa Odak Grup
Almanya Berlin, 1 odak grup, 8 STK, 10 Temsilci, 07 Haziran 2016-Salı
Yunanistan Selanik, 1 odak grup, 4 STK, 8 Katılımcı,15Haziran 2016- çarşamba
Derinlemesine görüşme / Nitel
İnsan ticareti alanında faaliyet gösteren (2) ,İKGV, KDV
İnsan ticareti alanında faaliyet göstermeyen (9) -Ankara (2), Gaziantep (2), Diyarbakır, Van, Nevşehir, Bursa,
Toplam STK =58, Katılımcı sayısı = 70 kişi

İnsan ticareti alanında çalışanlar
Odak grup çalışması
Almanya 8 STK 10 Temsilci
Yunanistan 4 STK 8 Temsilci
Derinlemesine Görüşme
TR KDV 1 Temsilci
TR İKGV 1 Temsilci
Toplam: 14 STK 20 Temsilci
İnsan ticareti alanında çalışmayanlar
Odak Grup Çalışması
TR 35 STK, 41 Temsilci
Derinlemesine Görüşme
TR 9 STK, 9 Temsilci
Toplam 44 STK, 50 Katılımcı
Toplam STK= 58, Katılımcı Sayısı=70 kişi
Türkiye’deki STK’ların Yasal Statüsü
Dernek: 28
Meslek odası: 3
Meslek örgütü (dernek): 4
Vakıf:4
Türkiye genelinde ağ: 3 Yerel ağ (kent konseyi):2

Sendika: 1 Kooperatif: 1 Toplam: 46
Türkiye’deki STK’ların Çalışma Alanları
• İnsanı ilgilendiren toplumsal sorunlar: 12
• Kadınlar {kadına şiddet, taciz, tecavüz, kadın haklan vs.): 8
• Çocuklar (çocuk işçiliği, sokakta çalışan/yaşayan çocuklar, çocuk ticareti, çocuk pornosu vb.): 6
• Göçmenler/ mülteciler: 6
• Kamu çalışanlannın yasal ve sosyal hakları: 2
• İnsan haklan:5
• Engelli bireyler:3
• LGBT Bireyler:3
• Madde bağımlısı bireyler: 1
Türkiye- İnsan Ticaretini Tanımı ile ilgili öne çıkan unsurlar
İnsan hakkı ihlalinin olması.
Özgürlüklerin engellemesi.
Yasadışı olması.
Kişinin sömürülmesi.
Kişinin isteği dışında zorla olması,
Zarar vermesi,
Kişinin kandırılması.

İnsan Ticaretinin Sömürü biçimleri / Türleri
• Cinsel sömürü
• Emek sömürüsü
• Çocuk işçiliği, fabrika ve tarımda çalıştırılma,
• Küçük yaşta evlendirilme,
• Organ kaçakçılığı / ticareti,
• Çocuk ticareti (dilendirme, satılma),
• Yasa dışı evlat edinme,
• Ev işçiliği
• Psikolojik sömürü
• Umut sömürüsü
İnsan Ticaretinde savunmasız gruplar
• Yoksullar
• Çocuklar/Ebeveynsiz çocuklar
• Kadınlar
• Yaşlılar
• Engelliler
• Savaş mağdurları
• Göçmenler / Mülteciler / Sığınmacılar
• LGBT bireyleri
• Eğitim düzeyi düşük olanlar
• Aileleri ve çevresinden destek alamayan kişiler

• Özgüveni eksik olanlar
• Evsiz insanlar
• Ayrımcılığa maruz kalan gruplar
• Vatansızlar
Tacirin Özellikleri ve Kullandıkları Yöntem
• İllegal örgütler, çeteler, mafyalar
• Ulusal ve uluslararası ağı olanlar,
• Ebeveynler ve akrabalardır,
• Genellikle erkekler (erk sahibi)
• Eğitim seviyesinin düşük kişiler,
• Donanımlı, becerikli ve kaba kuvvete başvurmayan ya da kaba kuvvete başvuran kişiler,
• İş güç sahibi, toplumda belirli bir yeri olan nüfuzlu kişiler,
• Kendisi insan ticareti olmuş, sonra iyi para kazanıldığını fark etmiş kadınlar,
• Çıkar sağlamayı amaç edinen herkes,
• Savunmasız ve ihtiyacı olan kişilerin peşinden koşanlar,
• Çeşitli vaatlerle insanları kandıran ve üzerlerinde baskı yaratanlar.

Mağdurun Psikolojik Durumu (Bu Alanda
Çalışanlara Göre)
• Korku
• Şimdi ve gelecek kaygısı
• Duygu durumu bozuk
• Yüksek Değersizlik duygusu
• Çaresiz,
• Özgüveni düşük
• Utanç duyan,
• Travma geçirmiş
• Birden çok psikolojik sorunlan bulunmakta ve bunlar kişiye göre değişilmektedir.
Mağdura Verilmesi Gereken Psikolojik ve
Sosyal Destek
• Mağduru tacirin çevresinden uzaklaştırıp, barınma desteği vererek koruma altına almak
• Tıbbi yardım, giyim, yemek gibi temel ihtiyaçlannı karşılamak,
• Psikolojik destek vermek: Güven ve ait olma duygusu geliştirmek kısa ve uzun dönem için travma tedavisi vermek
• Sosyalleşmesine yardımcı olmak: önleyici, koruyucu ve geliştirici ve güçlendirici program uygulamak.

• Ekonomik yardımdan faydalanmasını sağlamak, İş edindirmek,
• Hukuki yardım almasını sağlamak,
• Yönlendirme konusunda diğer kurumlarla işbirliği yapmak
Araştırmanın Sonuçlan İnsan ticaretinin tanımı
İnsan ticareti alanında çalışan STK temsilcileri BM Palermo Protokolündeki tanımı esas alarak yapmışlar;
İnsan ticareti alanında doğrudan çalışmayan STK temsilcileri ise insan ticaretindeki bazı unsurları da içerecek şekilde, daha çok şiddetin tanımını yapmışlardır.
STK’lann ihtiyaçları
Tüm katılımcılar, insan ticareti ile ilgili bütün konularda bilgilenme ihtiyacı içerisinde olduklannı belirtmişlerdir.
Ancak; İnsan ticareti alanında çalışan ve çalışmayan STK’ların bilgilenmek istedikleri konular farklılık göstermektedir.
Ebeveynler
Almanya’da ve Yunanistan’da ebeveynleri ya da diğer akrabaları tarafından mağdur edilen çocuklardan söz edilmiş; Türkiye’de de benzer sorunlar var ancak farkındalık olamadığı için görünür değil.

Ör: ailesi tarafından yapılan dilendirilme, çocuk
işçiliği, çocuk evlilikler, yasa dışı evlat verme yaygın
ancak insan ticareti olarak değerlendirilmiyor.
Toplantılarda ve görüşmelerde:
• Türkiye’de İnsan ticareti alanında çalışmayan STK temsilcileri, insan ticareti mağduruyla karşılaştıklarında sistemi ve hangi kurumlarla işbirliği yapılması gerektiğini bilmemektedirler.
• İnsan ticareti alanında çalışmayan STK temsilcileri daha çok insan ticareti kavramının ne olduğu ile mağdurun ihtiyaçlannın ve özelliklerinin neler olduğunu anlamaya, ulusal ve uluslararası uygulamaları ve hukuksal düzenlemeleri öğrenmeye odaklanmış;
• İnsan ticareti alanında çalışan STK temsilcileri daha çok mağdurun ihtiyaçlarının giderilmesi ve güçlendirilmesi, sistemin mağdur odaklı iyileştirilmesi ve uzmanlaşmanın önemine odaklanmışlardır.
• İnsan ticareti alanında çalışan STK temsilcileri, insan ticaretiyle mücadelede sadece cinsel istismara göre değil sömürünün tüm çeşitlerine göre sistemin yeniden düzenlenmesi ve güçlendirilmesi gerektiğini belirtmişlerdir.
• Tüm katılımcılar çok yönlü ve çok sektörlü iletişim ve işbirliği içerisinde olunması gerektiğini belirtmişlerdir.

• Türkiye’deki katılımcılar, insan ticareti konusunda daha çok STK’nın sürece katılmasını, tüm kurumlar arasında güvene dayalı işbirliği ve iş bölümünün olması gerektiğini belirtmişlerdir.
Türkiye’deki STK’ların rol ve işlevleriyle ilgili beklentileri
“STK’ların farkındalık yaratma gücü çok, ancak yaptırım gücü az”
Devletin mekanizmaları içerisinde aktif ve etkili bir şekilde yer almak.
Mağdurlara çok yönlü destek vermek üzere görev dağılımını yapmak,
Buna bağlı olarak uzmanlaşmak;
Güven ilişkisi içerisinde karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmak;
Maddi ve manevi olarak bağımsız olmak,
Savunu ve izleme çalışmaları yapmak,
Politika geliştirmek,
Sorunu görünür kılmak vb.
Öneri
Almanya’daki insan ticareti alanında çalışan STK temsilcileri önleme çalışmaları kapsamında mağdurun ülkesiyle etkili iletişim ve işbirliği yapılması gerektiğini belirtmişlerdir.

İnsan ticaretiyle mücadele eden, faillerle savaşan kurumların arttırılması, araç, bilgi ve uzman personel yönünden güçlendirilmesi belirtilmiştir.

Leave A Response