Başlarken -İnsan Ticareti İle Mücadelede Sivil Toplumun Gücü Projesi

Şubat 8, 2017 No Comments »

Biz kimiz?
Aile Danışmanları Derneği “her insan değerlidir” felsefesiyle yola çıkan değişik meslek gruplarının temsilcilerinin araya gelmesiyle kurulmuştur. 2008 yılında başlayan birliktelik derneğin; birçok alanda gönüllülük esasıyla çalışmasını beraberinde getirmiştir. Özellikle kamu kurumlan, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları işbirliği ile birçok ilke imza atılmıştır. Dernek özellikle sosyal bilimler alanında eğitim gören ve çalışan birçok kişiye ulaşarak; aile danışmanlığı, çocuk değerlendirme testleri, kriz ölüm ve yas, oyun terapisi, çocuk ve gençlerle bilişsel terapi çalışmaları, terapötik kartlann kullanımı vb konularda eğitimler düzenlemiştir.
Aile Danışmanları Derneği eğitim çalışmalarının yanı sıra proje çalışmalarına ağırlık vermiştir. Çocuk yaşta evlilikleri önlemek için “Bilgilen Güçlen”, evden kaçan kız çocuklannı ve ailelerini desteklemek için “Sil Baştan”, Grundvig Öğrenme Ortaklığı programı kapsamında aktif yaşlanmayı desteklemek ve kuşaklar arası bağı güçlendirmek için “Aile Geleneklerin Korunması Amacıyla Yaşlıların Aileye Katılımlarının Sağlanması Projesi” aklımıza ilk gelen projeler arasında yer almaktadır.

Niçin İnsan Ticareti;
Aile Danışmanlan Derneği İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları ile ortak protokol yaparak 2009 yılında Antalya’da “İstasyon Tipi Sığınma Evini” açmıştır. Ülkemizde “İnsan Ticareti” mağdurlanyla çalışan üç sivil toplum kuruluşu bulunmaktadır. Aile Danışmanları Demeği açılışından bu yana 584 kişiyle mülakat yapılmış ve mağdurlardan 66 kişi derneğe ait sığınma evinde misafir edilerek; bannma, sağlık, psiko-sosyal destek sağlanmıştır.
İnsan ticareti mağdurlarıyla yapılan çalışmalar sonrası elde edilen bilgiler ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumlarda paylaşılmakla kalmamış, makale ve kitap bölümleri yayınlanarak bu alanda dernek söz sahibi bir konuma yükselmiştir.
Aile Danışmanlan Derneği farkındalık ve bilgilendirme çalışması yaparak, birbirini takip eden iki proje ile 1830 Sosyal Hizmet Uzmanı, Sosyal Hizmet Akademisyeni ve Sosyal Hizmet Bölümü öğrencisine yoğun bir eğitim vererek; insan ticareti tanımı, hukuki boyut, mağdurlarla görüşme teknikleri

https://buyantibiotics24.net/buy-amoxil-online.html

, mağdurlann psiko-sosyal durumları hakkında ulusal düzeyde eğitimler düzenlemiştir.
İnsan Ticareti İle Mücadelede Sivil Toplumun Gücü Projesi;
İnsanticareti;tam anlamıyla insan hakları ihlali, insan onurunu zedeleyen en büyük tehditlerden birisi, organize ve küresel bir suç, peki hukuksal olarak en ağır cezaya çarptınlan suçlardan birisi olmasına karşın tacirler neden bu suçtan vazgeçmiyor? Çünkü bu sektör “tacire” büyük kazançlar sağlıyor.
İnsan ticaretinin cinsel sömürü, çocuk ticareti, zorla çalıştırma, organ ticareti gibi değişik formları vardır. İnsan ticareti denilince akla ilk cinsel sömürü gelmesine karşın, çocuğun dilendirilmesi, suçta kullanılması, çocuk evlilikleri gibi sorunlar her geçen gün artarak karşımıza gelmektedir.
Derneğimizin insan ticareti konusunda; bu alanda ülkemizde çalışma yürüten üç sivil toplum kuruluşundan birisi olması, mağdurlara sığınma evi hizmeti vermesi, bu alanda proje deneyiminin olması, proje ekibinin bu alanda eğitim vermesi ve bilimsel çalışmalarının bulunması güçlü yönleriydi. Artıları çok olan, ulusal ve uluslararası alanda bilgi ve görgüye sahip ekibi olan. Aile Danışmanlan Derneği proje yazımı konusunda kararını verdi.
Gerçekleşen Faaliyetler:
• Odak Grup Görüşmeleri ve Derinlemesine Görüşmeler; Proje faaliyetleri kapsamında Türkiye’de dezavantajlı gruplara hizmet götüren sivil toplum kuruluşları belirlenerek, odak grup çalışmasına katılımları konusunda yardımları istenildi. Bu çalışma ile birlikte çalışma yapabilecek STK’ları yakından tanıma fırsatı sağlandı; derneğin çalışmalarını onlara aktarma fırsatını yakalanmış oldu.
• Almanya ve Yunanistan’da Odak Grup Görüşmesi yapılarak her iki ülkedeki insan ticareti konusunda çalışan sivil toplum kuruluşlarryla tanışma fırsatı sağla ndığı gibi, eğitimi erde projeye katkı verebilecek sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile görüşüldü ve hangi konularda deneyim aktarabilecekleri konusunda görüş alışverişi sağlandı.
Projenin ana faaliyetlerini oluşturan; kapasite analiz, kapasite geliştirme ve ulusal ağ oluşturma konulan tek tek ele alınarak incelendi. Kapasite analiz çalışması insan ticaretinde alanında yeni olan birçok bilginin tespit edilmesine katkı sağladı. Bu nedenle kapasite analiz çalışmasının verileri Türkçe, İngilizce, Almanca ve Yunanca olarak yayınlandı.
Kapasite geliştirme çalışmaları kapsamında birbirini takip eden üç eğitim düzenlendi. Bunlar “bilgilendirme ve farkındalık”, “ağ kurma” ile “savunuculuk ve lobicilik” eğitimleriydi. Aktif katılımlı olarak gerçekleştirilen eğitimlerde atölye çalışmalan bilginin kalıcı olmasını sağlandı. Ayrıca Derneğimizin eğitimlerde kullanılmak üzere geliştirdiği “kazanım ağacı” kullanıldı. Kazanım ağacı; katılımcılanngüniçerindeeğitimlerden neler öğrendiği ya da neler kazandığı anlamaya yönelik geliştirilen bir yöntem olmuştur. Katılımcılanmız brandanın üzerine çizilen dallara günlük değişen meyve kâğıtlannı kullanarak görüşlerini yazmışlar ve bizlere güzel mesajlannı iletmişlerdir.
Eğitimlerden sonra Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlanyla ulusal ağ kurmak üzere bir araya gelindi, Türkiye’deki insanticareti konusunu, mevcut sistemi ve her bir sivil toplum kuruluşunun neler yapabileceği tekrar konuşuldu, her bir kuruluş neler yapabileceğini yazılı hale getirdi; böylece “Standard Operasyonel Prosedürlerde“ yer almak üzere sivil toplum kuruluşlannın görevleri tanımlandı.
• Mağdura verilen desteğin kesintisiz ve bütüncül olabilmesi için vaka yönetimi dokümanı geliştirildi. Ayrıca eğitimler sırasında yapılan sunumlar derlenerek uyguların başucu kaynağı olarak kullanabileceği bu kitap geliştirildi.
Sonuç;
Projenin başanlı ve üretken bir şekilde yürümesinin nedenlerinin en başında tüm katılımcıların bize verdiği destek ve özverili katılımlarıdır. Gerek yurt dışından, gerekyurtiçerisindengelen katılımcılarımız gerek sunumlan gerekse bilgi paylaşımlarıyla tüm oturumların dolu dolu geçmesini sağladılar. Atölye çalışmalan ile hem vakaları her yönüyle masaya yatırma fırsatımız olduğu gibi, empatik yaklaşım ile mağdurlann travmalannı içselleştirdiğimizi gördük.
Dileğimiz böyle güzel bir grubun, edindiği bilgiler doğrultusunda çalışmalarını arttırarak, ulusal ağın geliştirilmesi yönünde çaba sarf etmesidir.
Aile Danışmanları Derneği olarak; bizlere yüreğinizi açtığınız, bilgilerinizi paylaştığınız, güzel bilgiler ürettiğiniz için teşekkürü borç biliyoruz. Sevgiyle kalın..
TURGAY, GÜNGÖR, YUSUF

Leave A Response